Thursday, Sep 5th
Monday, Sep 9th

From Addy and Viv

VIVY IS AWESOME

abby is fun.vivyADd

yABDYfgdffghinjhjmnm,lzxshjnnyjhbgvv6fgh hbnjnhjhhbnhhmmv bcffttdr e yjjilpoop.;jujbhbnvgcftrdsnjmlkoiuunmbvbjhhgjjjkmnnbnbnntyguyfffffjknkjhkjhjjkjkkkjjjjjkkknjjabyggffdeeeedsssssssgrttttrrrttttthhhhhhjhkjkjujiuyyyhyghjbhfgyhghhhhhjhhjjjjjjjjmnnmmhhgghjnhuygfjdfdyheefrrtyhjhipohohyniujojmkkhnkmlkklgjjkmoolokijhiok,opoo.ploihh77yhhhhhijiikopooyhhuhiuigygygtyugohuhjiiiooiuihuhihgg ougufwdxxdefrgshtbhrstarrbhynhjnuyunujghhftrghfgffccddfferttrggfgfgghhhjjjygjnklrvu kl;tgfytvuihtyfifgygbhhhhhuhhuihuijijhujkkkikl;lopoojuhhjhjjjjkkjkkkk,kll;;llllllllllllllllllolllkkopphnn0u9jp9ipim[[jk,[mii90[0jj,[jjjjijj[ijjmojjjomiomjmjmmmnpuiikjijkoiiuhgfggfbgbnnnnfnhhhhyhgtghhbhhgghjmmuukjyuhnhjkfffbbbnnmm,vjkiuuuxcfdffdfggfgfhgfghhvbfcghfkhjkhn v7ughhujjjjjhjhjgguhAFEsbzub8scsdijudiijf9uruuku-amug5-muuik[0i4rjkasdddlp[ls;[pl\dl\lgr;l,mkrfectfffdwdarwfffcfcrrfffffdcfghvb ny76tbghvfcerdfc bn mnkn

ADDY IS AWESOME

i like the tree.

i love vivy and chey, tristin. and abby, jordan,mimi.

sophi and keegan, carter,.and popi.

abby is cool and funny there will be an  apocallypse in

300 years in  9089 juliy 29th  in9888677654568897666547668664465786897734736454683463974937380938389797786868697686564532456789087654324567897654356789765435678976543567897654567898765456789876546765456786545676543456774655546746767676789876543212345678898765432198675645342312435465768798878675645342312`999999999999999999999999999999999999999999999999999888888888888888888888888888888889999minits.and i will be ded befor that hapines.